Ortran d.o.o. putnička agencija i prijevoz putnika Vama na usluzi.

Pratite nas
1. UVODNE NAPOMENE

Organizator Vašeg putovanja je putnička agencija ORTRAN d. o. o. sa sjedištem u Orahovici, Trg sv. Križa 4 i poslovnicom u Osijeku, Ivana Gundulića 32 (u daljnjem tekstu Organizator). Organizator putovanja jamči Vam provedbu objavljenog programa prema opisanom sadržaju. Isti je svoje poslovanje uskladio sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (NN 9/96 i 76/98), Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija, Pravilnikom o identifikacijskom kodu putničke agencije i drugim podzakonskim aktima. Organizator će ostvariti sadržaj na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, elementarne nepogode…)

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u agenciji ORTRAN d. o. o. (Poslovnica Osijek, Gundulićeva 32) osobno, telefonom, e-mailom. Prijava / rezervacija obavezna je! U slučaju uplate bez prethodne prijave u agenciji i agentove potvrde o rezervaciji mjesta, putnik se neće zabilježiti u evidenciju putnika.

Prilikom prijave Organizator i Putnik sklapaju Ugovor o putovanju. Potpisom ugovora sve što je navedeno uvjetima postaje pravna obveza i za Putnika i za Organizatora. Prilikom sklapanja ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Organizatoru dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, Putnik uplaćuje cijenu aranžmana navedenu u programu. Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 7 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 7 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama, Putnik je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžamana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je Organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga Putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje Putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku Organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno izvršiocu usluge. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke Organizatora putovanja na određeni dan. U slučaju promjene tečaja za više od 2% Organizator zadržava pravo promijene cijena. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost Putnika (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, Putnik ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr., opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge su pod nadzorom mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako Putnik nije izričito ugovorio sobu / apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja.

5. PROMJENE PROGRAMA I OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator ima pravo promijeniti ili otkazati program ako nastupe izvanredne okolnosti, koje se ne mogu predvidjeti, zaustaviti, otkloniti (toč. 1.). Organizator može potpuno ili djelomično otkazati aranžman najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika. Uz program svakog aranžmana Organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika.

U navedenim okolnostima, Organizator je dužan sve putnike izvjestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

6. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Korisnik putovanja / Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana, a Organizator putovanja može od Putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora, koja ovisi o razdoblju između trenutka raskida ugovora i početka paket-aranžmana.

6.1. Otkazivanje putovanja od strane putnika za paket – aranžmane

Ukoliko korisnik putovanja / Putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pisanog otkaza putovanja predstavlja osnovu za obračun troškova kako slijedi:
• za otkaz do 50 dana prije polaska, Organizator putovanja zadržava 10% od pune cijene aranžmana, a najmanje 200 kn – osim u slučaju kada je u programu putovanja / ugovoru naveden drugačiji iznos! (za brodske aranžmane, organizator dodatno zadržava puni iznos brodske karte)
• za otkaz od 49 do 30 dana prije polaska, Organizator putovanja zadržava 30% od pune cijene aranžmana (za brodske aranžmane, organizator dodatno zadržava puni iznos brodske karte)
• za otkaz 29 do 15 dana prije polaska, Organizator putovanja zadržava 50% od pune cijene aranžmana (za brodske aranžmane, organizator dodatno zadržava puni iznos brodske karte)
• za otkaz 14 do 8 dana prije polaska, Organizator putovanja zadržava 80% od pune cijene aranžmana (za brodske aranžmane, organizator dodatno zadržava puni iznos brodske karte)
• za otkaz do 7 dana prije polaska, Organizator putovanja zadržava 100% od pune cijene aranžmana

Ukoliko se Putnik ne pojavi na polasku, odnosno otkaže aranžman nakon njegovog početka, Organizator putovanja će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Ako Putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Akontacija putovanja se ne vraća ukoliko dođe do otkazivanja puta s Putnikove strane, nevažno u kojem vremenskom razdoblju je Putnik otkazao putovanje.

Organizator putovanja dužan je Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid Ugovora, bez nepotrebnih odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

6.2. Otkazivanje putovanja od strane putnika za jednodnevne izlete

Ukoliko Putnik otkaže uplaćeni jednodnevni izlet, Organizator zadržava iznos rezervacije u cijelosti bez obzira na koliko dana prije putovanja je Putnik otkazao putovanje. Iznos rezervacije naveden je u ponudi / programu. Ukoliko se Putnik ne pojavi na polasku, Organizator putovanja će naplatiti ukupnu cijenu uplaćenog izleta.

7. OTKAZIVANJE PUTOVANJA ZBOG PANDEMIJE COVID 19

Vlada Republike Hrvatske na datum 2. travnja 2020. usvojila je novi paket mjera za pomoć gospodarstvu s ciljem očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika za vrijeme pandemije koronavirusa u suradnji s UHPA-om. Stavlja se moratorij, odnosno odgoda na raskid ugovora o paket aranžmanima u trajanju od 180 dana od završetka posebnih okolnosti za neizvršene ugovore koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020.

Turističke agencije u toj situaciji umjesto povrata novca mogu nuditi vaučere koji će biti osigurani policom osiguranja. Ukoliko se Putnik odluči za povrat sredstava, Organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva tek u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti. Način korištenja vaučera uredit će ministar pravilnikom naknadno.

8. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator će brinuti o izvršenju usluga putnika, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog organizatora te također štititi prava i interese putnika. Organizator je dužan Putniku izdati odgovarajuće dokumente za uplaćeno putovanje. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Putnik podmiruje sve dodatne troškove. Organizator je dužan Putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara Putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Organizator može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Organizator nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

9. OBVEZE PUTNIKA

• Putnik je dužan brinuti se da osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje kao i zemlje u koju putuje te poštivati kućni red u ugostiteljskim objektima i prijevoznim sredstvima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Putnik odgovara Organizatoru za počinjenu štetu.
• Putnik je dužan pridržavati se točno ugovorenog vremena i mjesta polaska.
• Putnik je dužan pridržavati se točnog vremena i mjesta okupljanja, polaska koje usmenim putem kaže turistički vodič, pratitelj ili Organizator putovanja. Ukoliko se Putnik ne pridržava uputa, sam snosi troškove dolaska na sljedeću planiranu destinaciju ili povratak na mjesto polaska.
• Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ostanak na granici, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Organizatora putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Organizator pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi.
• Putnik je dužan obavijestiti Organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.).

10. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju jamčevine kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d. koja omogućava neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova iz čl. 26. st. 2. Zakona o turističkoj djelatnosti. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Organizator je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. Broj police jamčevnog osiguranja: 804235197.

11. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Organizator ima kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d. sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Broj police osiguranja: 804233916.

12. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su Putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.

U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili u Agenciji, pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

12.1. Osiguranje otkaza ili prekida putovanja

Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, već samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: akutna bolest, nezgoda, smrtni slučaj u užoj obitelji, nastupanje izvanrednih okolnosti i situacija i vojna vježba. Ako Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Organizator zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 6. Općih uvjeta. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju kad Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza, Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Organizator se obvezuje Putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

12.2. Europska kartica za zdravstveno osiguranje (EKZO)

Europska kartica za zdravstveno osiguranje (EKZO) je besplatna kartica koja u državama članicama EU omogućava korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, a kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga. EKZO nije alternativa putnom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Stoga je preporučljivo uz EKZO imati i odgovarajuće putno osiguranje.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

“Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) pružatelj usluge u turističkoj agenciji dužan je prikupiti i obraditi osobne podatke o poslovnim partnerima (fizičkim osobama) radi popunjavanja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Ovako prikupljene podatke Organizator će upotrijebiti isključivo za izvršavanje ugovornih obveza i neće biti upotrijebljeni za druge svrhe, niti ustupljeni trećim osobama.” Organizator se obvezuje ne iznositi osobne podatke putnika iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

14. REKLAMACIJE I INFORMACIJE

Putnik nezadovoljan izvršenom uslugom dužan je priložiti pisanu reklamaciju Organizatoru najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko Putnik ne podnese pisanu reklamaciju u navedenom roku podrazumijevat će se da je zadovoljan uslugom. Ukoliko Putnik nije zadovoljan uslugom ili dijelom usluge istu mora reklamirati davatelju usluge (ugostitelju, hotelijeru, prijevozniku…), a ako isti ne isprave propuste tek onda Organizatoru putovanja.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio ugovora koji Putnik sklapa s Organizatorom. Potpisom ugovora o putovanju, Putnik prihvaća ove Opće uvjete putovanja. Stranke se obavezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Bjelovaru.

Računi za uplate izvršene na žiro-račun preuzimaju se isključivo u poslovnici putničke agencije Ortran d.o.o. i jedino osobnim dolaskom u putničku agenciju (adresa: Gundulićeva 32, Osijek).

U Osijeku,

19. 06. 2020.